PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE O SPRACÚVAVANÍ SOUKROMÍ


Provozovatel Tenife s.r.o. se sídlem Velký Lapáš 1164 Velký Lapáš, 951 04, IČ: 52940101 jako provozovatel webového sídla www.tenife.sk (dále jen "provozovatel"), že pro zajištění ochrany práv dotčených osob přijal vhodná technická a organizační opatření, které deklarují zákonné zpracovávání osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoliv dotazů ze strany dotyčné osoby, jakož i jiných osob.


Jednotlivé informace se může dotyčná osoba dozvědět i telefonicky na: +421 905 944 416, emailem: obchod@tenife.sk, osobně na adrese Velký Lapáš 1164 Velký Lapáš, 951 04, nebo na webovém sídle provozovatele: www.tenife.sk/gdpr


Níže uvádíme informace o zpracovávání ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").


1. Provozovatel
Tenife s.r.o.
Velký Lapáš 1164 Velký Lapáš, 951 04
IČO: 52940101


Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a zodpovídáme za jejich řádné provedení.


2. Seznam našich zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje
Při navštívení našeho webového sídla www.tenife.sk, při zaregistrování uživatelského konta a zasílání marketingových materiálů - newsletterů, při vyplnění kontaktního formuláře, Vaše údaje zpracovává i další subjekt, který se nachází v postavení zprostředkovatele nebo příjemce:


General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČ: 36624942


Packetů Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338 / 82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999


Shopion s.r.o., Wellnerova 1322 / 3c, Olomouc, 77900, IČ: 06919324


DUVAP s.r.o., Matejkova 18, 841 05 Bratislava, IČO: 36823571


ComGate Payments, a.s., Jankovcova 1596 / 14a, 17000 Praha, IČ 27924505,


3. Účel zpracování osobních údajů
Jménem Tenife s.r.o. jako provozovatel, získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na poskytnutí plnohodnotné služby [prodej kosmetických produktů], při poskytování klientské a produktové podpory nebo při vyřizování případně vzniklých reklamací. Účely zpracovávání osobních údajů při jednotlivých procesních krocích jsou:


Při komunikaci s klienty telefonicky, osobně, formou elektronické / papírové pošty nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře, zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem reakce na vámi podaný poptávka / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy je nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt Vás jako dotčené osoby


V případě projevení zájmu o naše služby, při vytváření objednávky služeb telefonicky, osobně, formou elektronické / papírové pošty nebo přímého nákupu prostřednictvím internetového obchodu www.tenife.sk zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - kde zpracování údajů je nezbytné k provádění potřebných opatření dle Vašich požadavků jako objednavatele před uzavřením a potvrzením objednávky, čili během procesu předsmluvního vztahu - např. identifikace klienta během vytváření, definování nebo úpravy objednávky, určení nebo změna adresy a času dodání, případně doplnění dalších potřebných údajů pro uzavření objednávky


Po potvrzení objednávky, čili po vzniku smluvního vztahu mezi provozovatelem Tenife s.r.o. a Vámi jako dotyčnou osobou objednatelem / klientům, při potřebné kooperativní komunikací s klientem, při informování o změnách stavu objednávky, při finálním osobním doručování, nebo při přípravě a vystavování daňového dokladu (faktury) zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - kde zpracování údajů je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu, jejíž stranou jste Vy jako dotyčná osoba klient


Prostřednictvím webového sídla Tenife s.r.o. máte možnost si dobrovolně vytvořit a zaregistrovat uživatelské konto, jehož prostřednictvím je možné realizovat zjednodušené online nakupování a evidenci všech nákupů nebo zaregistrovat si emailovou adresu jako odběratel produktových novinek - newsletterů, kde zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních novinek formou newsletterů na poskytnutou emailovou adresu


4. Seznam zpracovávaných osobních údajů


Údaje potřebné pro odeslání zprávy prostřednictvím online kontaktního

formuláře


- Jméno
- Adresa elektronické pošty
- Telefonní číslo
- Město


Údaje při registraci k odběru newsletteru - produktových novinek


- Adresa elektronické pošty


Údaje potřebné pro registraci uživatelského konta


- Jméno a příjmení
- Adresa elektronické pošty
- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky
- Telefonní číslo
- Osobní přístupové heslo


Údaje potřebné pro realizaci objednávky


- Jméno a příjmení
- Adresa elektronické pošty
- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky
- Telefonní číslo


Fakturační údaje


- Jméno a příjmení
- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro potřeby fakturace
- číslo účtu / IBAN


Kontaktní údaje v případě doručování zásilky


- Jméno a příjmení
- Adresa trvalého bydliště nebo jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky
- Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení data, času a místa doručení, nebo v případně provedení
změny v objednávce
- Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání elektronického potvrzení objednávky a změny stavu objednávky, zároveň jako nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.


5. Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje, které jsme zpracovali, nebo zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - v rámci plnění závazků provozovatele Tenife s.r.o. vůči objednatelem a klientům, dále zpracováváme za účelem splnění si našich zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů Vašich potvrzených objednávek a fakturace pro účely doručení vybraného zboží na Vaši kontaktní adresu v smyslu zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění si daňových povinností ve smyslu daňových předpisů zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, zákon č. 563 / 2009 Sb., o správě daní a pod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.


Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních marketingových novinek [IDB11] zpracováváme údaje po dobu 3 let [IDB12] nebo do odvolání souhlasu. V případě končící doby zpracování údajů Realizujme kontakt písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnovit a prodloužit na následující období zpracování. V případě neudělení souhlasu při obnovování a prodlužování účelu zpracování, nebo nereagování na provedený kontakt, Vaše osobní údaje už nebudeme dále zpracovávány - tzn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů a fyzicky skartujeme.


Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na vámi podaný poptávka / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt klienta / dotyčné osoby, po vybavení nebyly následně postoupeny do předsmluvního nebo smluvního vztahu jsou neprodleně vymazány.


Jak Provozovatel zabezpečíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co: byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi vámi a Provozovatelem; a / nebo
- zanikly všechny Vaše závazky vůči Provozovateli; a / nebo


- byly vybaveny všechny Vaše reklamace a žádosti; a / nebo
- byly vypořádány všechny další práva a povinnosti mezi Vámi a Provozovatelem; a / nebo


- byly naplněny všechny účely zpracovávání stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, na které jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a / nebo
- uplynula lhůta, na který byl souhlas udělen nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a / nebo


- bylo vyhověno žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a / nebo


- nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;
- a současně netrvá oprávněný zájem Provozovatele, zanikly všechny povinnosti Provozovatele stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu da

nové kontroly a pod.), nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.
Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracovávají na žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme dotčenou osobu, jejíž náhodně získané osobní údaje patří o jejich náhodném získání a podle povahy případu jejího poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad její osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, všechny náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.
V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webovém sídle


6. Zveřejnění údajů


Provozovatel získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.


7. Přeshraniční přenos osobních údajů


Přeshraniční přenos osobních údajů se neuskutečňuje.


8. Práva a povinnosti dotyčné osoby


Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.
Zákazník se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
Jako náš klient a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji.

 


Uplatnit níže uvedená práva si můžete:

- Osobně na kontaktem místě Provozovatele Velký Lapáš 1164 Velký Lapáš, 951 04;
- Prostřednictvím naší zákaznické linky: +421 905 944 416;
- Prostřednictvím elektronické pošty: info@tenife.sk;
- Písemně na adrese Provozovatele: Tenife s.r.o., Veľký Lapáš 1164 Velký Lapáš, 951 04

 

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od doručení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zajišťují zejména:


Právo na přístup - Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství dat, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.
Právo na opravu - K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávaly pouze aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve jako nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.
Právo na výmaz - Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se pominul účel, na který jsme Vaše osobní údaje zpracovávány a zpracovávány jejich za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme pokud jsou nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Právo na omezení zpracování - Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho jak si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Právo na přenosnost - Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo prováděny za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň prováděny automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
Právo nesouhlasit se zpracováváním - Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat proti takovému zpracování. Na základě Vaší námitky zpracovávání osobních údajů omezíme a pokud nepreukážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.
Právo podat stížnost - Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místa údajného porušení. Pro území České republiky je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel .: +421 / 2/3231 3220.
Právo odvolat souhlas - Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem znovu dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolán souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu udělit, a to kteroukoliv výše uvedenou formou kontaktu.


9. Kontaktní údaje Úřadu a odpovědné osoby
Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky
adresa:
hraniční 12
820 07, Bratislava 27
slovenská republika
IČO: 36 064 220


podatelna:
pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 14:00


Telefonické konzultace v oblasti ochrany osobních údajů:
Úterý a Čtvrtek od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát předsedy úřadu +421 2 323 132 11
Sekretariát úřadu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
mluvčí:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk


E-mail:
a) obecně: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pro poskytování informací podle zákona č. 211/2000 Sb .: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) pro podávání žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 211/2000 Sb. o svobodném přístupu k informacím využijte on-line formulář.
e) emailová adresa, jejímž prostřednictvím Vám bude Úřad poskytovat poradenství v oblasti ochrany osobních údajů. Je určena pro děti, mládež, studenty, učitele, rodiče, kteří mají podezření, že jejich osobní údaje byly zneužity: ochrana@pdp.gov.sk


Vzor návrhu na zahájení řízení o ochraně osobních údajů naleznete na webovém sídle Úřadu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).


10. Zabezpečení webového sídla
Webové sídlo www.tenife.sk používá při jakémkoliv připojení uživatele a přenosu jakýchkoliv údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným datům během jejich přenosu na internetu a pozměňování těchto údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejných přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.


11. Zásady používání souborů cookies
V souladu s §55 odst.5 Zákona NRSR č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.


Co jsou cookies?
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do Vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet) přesněji do složky pro soubory internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, datum svého vzniku a informace pomocí kterých si umí stránka "všimnout" určité vstupy, nastavení a preference (například přihlášení, řeč, velikost písma a jiné preference zobrazování) během určitého času, takže jejich nemusíte při následujících návštěvách nebo při pohybu na stránce nanovo zadávat. Cookies mohou také sloužit k zachycení toho, jak stránku používáte, a na jeho analýzu. Existují tzv. session cookies, které se vymažou po zavření okna prohlížeče, a tzv. permanentní cookies, které se ukládají během delšího časového období na Vašem harddisku a až po uplynutí určeného času jejich prohlížeč vymaže.


Používání cookies
Používáním stránek provozovaných Tenife s.r.o. vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.
Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.


Proč používáme cookies?
Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich Vašim zájmům a potřebám, zlepšovat jejich strukturu a obsah, jak aj na vytváření zajímavých nabídek pro Vás. Provozovatel Tenife s.r.o. nepoužívá údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje na kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu. V rozsahu, v jakém jednotlivé implementované cookies zpracovávají údaje, dochází ke zpracovávání ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem zachování co nejlepší funkcionality a optimalizaci internetové stránky a propagačních nástrojů, na cílený a efektivní marketing [IDB13].


Jak můžete nastavení cookies změnit?
Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě "pomoc" každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.


Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:


chrome
Safari
internet Explorer
Firefox
Android


Proč si ponechat nastavení cookies?
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads