Obchodní podmínky

 

Obchodní a reklamační podmínky elektronického obchodu www.tenife.cz

 

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Tenife, s.r.o, se sídlem Velký Lapáš 1164, 95104 Veľký Lapáš, IČ: 52940101, zapsaná v Živnostenském rejstříku Okresní úřad Nitra, Odbor živnostenského podnikání číslo živnostenského rejstříku: 430-57537 (dále jen "prodávající" v příslušném tvaru) a kupujícím přičemž ve smyslu zákona č.102 / 2014 Sb může být fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží, výrobky nebo služby pro účely jejího prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání (dále v textu jen "kupující" v příslušném tvaru); jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.tenife.cz.

 

Kontaktní a fakturační údaje:


Tenife s.r.o.
Velký Lapáš 1164
95104 Veľký Lapáš
IČO: 52940101
DIČ: 2121190720
IČ DPH: SK2121190720
Obchodní společnost zapsaná v Živnostenském rejstříku Okresní úřad Nitra, Odbor živnostenského podnikání Číslo živnostenského rejstříku: 430-57537
Tel: +421905944416
Email: info@tenife.sk

Bankovní spojení: Slovenská spořitelna, a.s.

 


IBAN: SK43 0900 0000 0051 6894 8324

 


Orgán kontroly a dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI) www.soi.sk
Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 95050 Nitra, Odbor výkonu dozoru, +421377720001, nr@soi.sk

 

Obecná ustanovení

 

Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.).
Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na základě které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnutáslužba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.
Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu www.vsetkoprevlasy.sk, kterou provozuje prodávající, zahrnuje také daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisům České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.
V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech České republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.
E-shopem nebo elektronickým informačním systémem prodejce se rozumí veřejně dostupný počítačový systém, jehož prostřednictvím může návštěvník provést objednávku zboží nebo služeb.
Zbožím, výrobkem a službou jsou všechny produkty zveřejněny na webových stránkách elektronického obchodu www.tenife.cz.

 

II. Způsob uzavírání kupní smlouvy

 

Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující, kteří v den provedení objednávky dovršil 18-tý rok života, prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").
Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděny oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení doručení objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.
Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.
Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
Kupní smlouva je uzavřena doručením zálohové faktury nebo řádné faktury v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu nebo uhrazením kupní ceny prostřednictvím elektronických platobných prvků nebo jiným řádným potvrzením přijetí objednávky a souhlasu s uzavřením smlouvy ze strany prodejce.
Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že kupujícího informoval o:
A). hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího;
B). obchodním jménem a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v č L.1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
C). telefonním čísle prodávajícího ao dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího av č L.1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
D). adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět, informoval v č l .1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
E). celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, nebo pokud z povahy zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
F). platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
G). informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v č l.10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
H). poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v č l .10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
I). informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v č l .10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
J). povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy, o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v č l.10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
K). okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v č l .10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
L). poučeni o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 občanského zákoníku informoval v č l.8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu
prodávajícího,
M). existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a 

službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
N). existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího;
O). délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, nebo pokud jde o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách ukončení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
P). minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
R). povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek;
S). funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
T). kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
U). možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách,
V). úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
W). o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího ,
X). o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.
Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle čl. 2 bod 6. písm. e) těchto obchodních a reklamačnýchpodmienok nebo o nákladech na vrácení zboží dle čl. 2 6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

 

III. Práva a povinnosti prodávajícího

 


Prodávající je povinen:
A). dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu;
B). zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR;
C). neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy;
D). předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR (návody v slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).
Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmín

kami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku).
Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením emailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím, ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy av případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení.

 

IV. Práva a povinnosti kupujícího

 

Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu a to ještě před potvrzením samotné objednávky.
Kupující je povinen
A). převzít objednané a dodané zboží;
B). zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
C). překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání a potvrdit neporušenost jakož i dodání věci svým podpisem na dodacím listu nebo listu kurýrní společnosti nebo podpisem jím pověřené osoby.
Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

 

V. Dodací a platební podmínky

 

Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve stanovené lhůtě, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.
Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to vyžádají výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti.
Zobrazení zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je pouze ilustrativní.
Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, ihned po doručení. V případě zjištění existence vady zboží kupující vyhotoví záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí kurýr nebo prodejce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu č l.8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.
V případě problémů při dodání zásilky přepravní společností (GLS, Zásilkovna) je třeba nás kontaktovat, abychom posunuli případnou reklamaci kompetentní společnosti. Kontakt: Martin Ivančík 0905944416 nebo info@tenife.sk.
Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.
Kupující může za objednávku zaplatit: A). bankovním predovom ve prospěch bankovního účtu prodejce, který je uveden v čl.1 těchto obchodních a reklamačních podmínek;
B). platební kartou, prostřednictvím platební brány na stránce elektronického obchodu; C). na dobírku při doručení zboží.
Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje paušální přepravní náklady ve výši v závislosti na vybraném způsobu přepravy dle aktuálních ceníků přepravců přičemž je kupující o ceně dopravy informován před odesláním objednávky.
Prodávající může poskytnout kupujícímu:
A). slevu z ceny za registraci do e-shopu,
B). slevu za opakovaný nákup nebo,
C). slevu na základě jednorázového slevového kupónu přičemž poskytované slevy nelze kumulovat


VI. kupní cena


Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je kupujícímu jasná před odesláním objednávky a také podtvrdená v zálohové nebo řádné faktuře. Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.
kupní ce

na zboží na při listování katalogu může být navýšena o dopravné a balné nebo jiné účelně vynaložené poplatky související s doručením zboží kupujícímu. . Kupní cena před odesláním objednávky je konečná a platná pro smluvní strany podle článků 6 odst. 1 těchto všeobecných obchodních a reklamačních podmínek.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží.
Za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, způsobem na jakém se s prodejcem dohodli při uzavírání smlouvy ...
V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.
Náklady spojené s montáží nebo vynáškou zboží nebo jiné náklady, nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.


VII. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.


VIII. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 

Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud je na zboží nebo na jeho obalu vyznačena lhůta použitelnosti a / nebo lhůtě minimální trvanlivosti, má Kupující právo reklamovat zboží pouze do uplynutí vyznačených lhůt. Pokud je na prodávaném výrobku nebo jeho obalu vyznačena lhůta do které musí být výrobek použit, záruční doba skončí po uplynutím této doby. Vybavením reklamace výměnou vadného zboží za zboží bez závad, plyne na nové zboží záruční lhůta znovu od jeho převzetí po termín spotřeby uvedeném na obalu. Za závady potravin se považují závady neodstranitelné. Kupující má proto při reklamaci právo požadovat podle vlastního uvážení výměnu zboží za zboží bez závad, slevu z úpnej ceny nebo vrácení kupní ceny ...
Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. Až 8.3. Těchto obchodních a reklamačních
podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod
8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.
Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo jejich poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy
čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.
Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle Čl.8 bodů 1. až 5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace"), např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci
pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv, vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních
oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.
Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží, a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z Čl.8 bodu 1. až 3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z Čl.8 bodů 4. až 5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje, a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. §
2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
Kupující nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavíráané smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
Prodávající neodpovídá za vady zboží:
A). pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,
B). pokud kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
C). pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
D.) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
E.) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
F.) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
G). pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
H). pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
I.) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
J). pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
A). předáním opraveného zboží;
B). výměnou zboží,
C). vrácením kupní ceny zboží,
D). vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
E). písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
F). odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní nebo donáškové služby.
O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem, a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.
Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží. To platí pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího následujícím způsobem: A). prodávající zajistí odstranění vady, nebo B). prodávající vadné zboží vymění.
Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle Čl.8 bodu 15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.
Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu, vícekrát se opakující odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci následujícím způsobem: A). výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo B). v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.
Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle Čl.8 bodu 15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.
Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle Čl.8 bodu 14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.
Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal predávajúceh

o o odstranění vady zboží podle Čl.8 bodu 1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.
Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

IX. Osobní údaje a jejich ochrana

 

Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu na stránce http://www.tenife.cz/panel/
Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), prodávající, jak provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.
Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.
Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
A). své identifikační údaje, které jsou uvedeny v č l. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek;
B). identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci;
C). účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím; d). že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující právnickou osobou;
D). že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout.
Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
A). potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
B). účel zpracování osobních údajů,
C). ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
C1). identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, jestliže byl jmenován;
C2). identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ;
D). ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
E). ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
F). doplňující informace, kdoré jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
F1). poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje;
F2). informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou
osobní údaje poskytnuté,
F3). okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny;
F4). formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
F5). třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů;
G). opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
H). likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
I). likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného předpisu SR.
Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat: zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
A). využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
B). poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.
Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.
Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle čl.9 odst. 18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon.
Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující upravené opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího , doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.
Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu ma ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.
Omezení práv kupujícího, podle § 28 odst. 2 ZnOOÚ, prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu ma ochranu osobních údajů.
Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám, a to výrobním společnostem jednotlivých výrobků a jejich přepravním společnostem.
"Vaši spokojenost s nákupem zjišťuji

e prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. "

 


X. Odstoupení od kupní smlouvy

 


Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího , a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona3 ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3.
Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
3 Zákon č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji
na dálku ")
Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
A). zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední;
B). dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu;
C). na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.
Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy může kupující učinit písemně, elektronickou poštou na adrese info@tenife.sk pomocí (Sample formuláře pro odstoupení od smlouvy)
Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, a to zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictví

m jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.
Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.
Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i).
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty věci, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h).
Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu A). hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši, B). náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.
Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
V souladu s ust. § 7 odst. 6 kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou: A). prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele; B). prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen; C). prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, D). poskytování elektronického obsahu jinak, než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy; E). prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.
Ustanovení č l.10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 52 písm. a) OZ.

 


XI. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

 


Alternativní řešení sporů může využít jen kupujícím - spotřebitel a tedy fyzickáosoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
Alternativní řešení sporů se týká sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím nebo opačně, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou uzavřenou na dálku.
Kupující - "spotřebitel" má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, podle zákona 391/2015 CFU orgánu alternativního řešení sporů (dále v textu jen ve zkratce "orgán ARS") jehož hodnota převyšuje částku 20 eur, nebo se jí rovná v případě pokud:
a). není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo,
b). nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva,
c). nebo prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě,
d). nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání.
Příslušným orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je
Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo Spotřebitelské Centr

um - nezisková organizace (www. alternativně - esení - sporů .cz) nebo jiná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky.
Spotřebitel má právo volby, na který ze subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na www. alternativně - řešení - sporů .cz nebo http: // ec. europa. eu / consumers / odr /.
Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách subjektu alternativního řešení sporů.

 


XII. Právo na náhradu škody při nepřevzetí zásilky

 


Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru.
Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

 


XIII. Závěrečná ustanovení

 


V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě emailových zpráv ve výjimečných případech telefonický.
Spory se spotřebiteli vzniklé při prodeji, odstoupení od smlouvy nebo reklamací řeší prodejce podle zákona o alternativním řešení sporů a prostřednictvím Spotřebitelského Centra - neziskové organizace.
Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se v případě pokud je kupujícím Spotřebitel vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele, Zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění
zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Pokud je kupujícím právnická nebo fyzická osoba podnikatel neupravené práva a povinnosti účastníků smluvního vztahu se řídí přísl. ustanoveními Obchodního zákoníku.
Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají platnosti dne 12.02.2016 a účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

 

Nitra, dne 1.8.2020

 


Tenife s.r.o.

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

 


Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 


Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

 


Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením a to vyplněním (Sample formuláře pro odstoupení od smlouvy) písemně, elektronickou poštou na adrese info@tenife.sk nebo dopisem zaslaným poštou na adresu Tenife sro , Velký Lapáš 1164, 95104 Veľký Lapáš. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 


V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy, a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu preukazujúceh

o zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Příslušný zboží nám zašlete nebo přineste na sklad, ze kterého byl zboží vyexpedováno, případně po vzájemné dohodě na místo, které Vám určíme. Vrácení je třeba uskutečnit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.

 


Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním, v době od jeho doručení, do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads