.

x

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu www.tenife.cz

I. Identifikace obchodníka


1.1. Tímto Reklamačním řádem (dále také „RP“) se řídí právní vztahy mezi společností

 

Obchodní jméno: Tenife s.r.o.
Adresa: Veľký Lapáš 1164, Veľký Lapáš 951 04, Slovenská republika
Zapsána v rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl Sro, Vložka číslo 50540/N
IČ: 52940101
DIČ: 2121190720
IČ DPH: SK2121190720
Bankovní účet: SK43 0900 0000 0051 6894 8324
Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

 

Reklamační formulář si stáhněte zde: Reklamační formulář (PDF)

 

(dále také "Prodávající" nebo "Obchodník") a každou osobou, která je Kupujícím produktů nabízených Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky zejména zákonů: Zákon č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění, Zákon č., Zákon č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, s výjimkou uvedenou v bodě 4.4. tohoto Reklamačního řádu, který upravuje právní vztah mezi Obchodníkem a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele.

1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

Email: info@tenife.sk
Tel. č.: +421905944416


1.3. Adresa na zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smlouv je: Tenife s.r.o. Velký Lapáš 1164, 95104, Velký Lapáš, Česká republika

II. Základní ustanovení

2.1. Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Obchodníkem.

III. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady

3.1. Kupující může uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, jen pokud vadu vytkl u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí 24 měsíců od převzetí věci. Pokud v této lhůtě vadu nevytkne, práva z odpovědnosti za vady zaniknou.

IV. Odpovědnost za vady

4.1. Prodávající odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má prodaná věc v době jejího dodání a která se projeví do dvou let od dodání věci.
4.2. Je-li předmětem koupě věc s digitálními prvky, při které se má digitální obsah dodávat nebo digitální služba poskytovat nepřetržitě během dohodnuté doby, prodávající odpovídá za každou vadu digitálního obsahu nebo digitální služby, která se vyskytne nebo projeví během celé dohodnuté doby, nejméně však během dvou let od dodání věci s digitálními prvky.
4.3. Při použité věci se strany mohou dohodnout na kratší době odpovědnosti prodávajícího za vady než v odstavcích 4.1 a 4.2, ne však kratší než jeden rok od dodání věci.
4.4. Prodávající odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má prodaná věc v době jejího dodání Kupujícímu, a která se projeví do 6 měsíců od dodání věci, a to v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele.

V. Práva z odpovědnosti za vady

5.1. Pokud prodávající odpovídá za vadu prodané věci, kupující má vůči němu právo na odstranění vady opravou nebo výměnou, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od kupní smlouvy odstoupit
5.2. Kupující může odepřít zaplatit kupní cenu nebo její část, dokud si prodávající nesplní povinnosti, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady, ledaže kupující je v době vytčení vady ve zmeškání se zaplacením kupní ceny nebo její části. Kupující zaplatí kupní cenu bez zbytečného odkladu po splnění povinností prodávajícím.
5.3. Kupující může uplatňovat práva z odpovědnosti za vady včetně práva dle bodu 5.2., jen vytkl-li vadu do dvou měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí doby dle bodů 4.1 až 4.3 tohoto Reklamačního řádu.
5.4. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nevylučuje právo kupujícího na náhradu škody, která mu z vady vznikla.

VI. Vytčení chyby

6.1. Chybu lze vytknout v kterékoli provozovně prodávajícího, u jiné osoby, o které prodávající seznámil kupujícího před uzavřením smlouvy nebo před odesláním objednávky, nebo prostředky dálkové komunikace na adrese sídla nebo místa podnikání prodávajícího nebo na jiné adrese, o které prodávající seznámil kupujícího při uzavření smlouvy nebo po uzavření smlouvy.
6.2. Pokud kupující vytkl vadu poštovní zásílkou, kterou prodávající odepřel přijmout, zásílka se považuje za doručenou v den odepření.
6.3. Prodávající poskytne kupujícímu písemné potvrzení o vytčení vady neprodleně po vytčení vady kupujícím. Prodávající v potvrzení o vytčení vady uvede lhůtu, ve které vadu v souladu s § 507 ods. 1, Zákona čj. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění odstraní. Lhůta oznámená podle předchozí věty nesmí být delší než 30 dnů ode dne vytčení vady, pokud delší doba není odůvodněna objektivním důvodem, který prodávající nemůže ovlivnit.
6.4. Pokud prodávající odmítne odpovědnost za vady, důvodů odmítnutí písemně oznámí kupujícímu. Pokud kupující znaleckým posudkem nebo odborným stanoviskem vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou nebo notifikovanou osobou prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může vytknout vadu opakovaně a prodávající nemůže odmítnout odpovědnost za vadu; k opakovanému vytčení vady se § 621 odst. 1 písm. 3, Zákona čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění nevztahuje. Na náklady spotřebitele spojené se znaleckým posudkem a odborným stanoviskem se vztahuje § 509 ods. 2 Zákona čj. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
6.5. Pokud před uzavřením smlouvy nebo, pokud se smlouva uzavírá na základě objednávky kupujícího, před odesláním objednávky, prodávající seznámil kupujícího, že vady lze vytknout iu jiné osoby, jednání nebo opomenutí této osoby se pro účely odpovědnosti za vady považuje za jednání nebo opomenutí prodávajícího.

VII. Odstranění chyby

7.1. Kupující má právo zvolit si odstranění vady výměnou věci nebo opravou věci. Kupující si nemůže zvolit způsob odstranění vady, který není možný nebo který by ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady způsobil prodávajícímu nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu, kterou by měla věc bez vady, na závažnost vady a na skutečnost, nebo by druhý způsob odstranění vady způsobil kupujícímu značné obtíže.
7.2. Prodávající může odmítnout odstranění vady, pokud oprava ani výměna nejsou možné nebo pokud by vyžadovaly nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti včetně okolností dle bodu 7.1. druhé věty.
7.3. Prodávající opraví nebo vymění věci v přiměřené lhůtě poté, co kupující vytkl vadu, bezplatně, na vlastní náklady a bez způsobení závažných obtíží kupujícímu s ohledem na povahu věci a účel, pro který kupující věci požadoval.
7.4. Pro účely opravy nebo výměny kupující prodá nebo zpřístupní věc prodávajícímu nebo osobě podle § 622 odst. 1. 5 Zákona čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Náklady převzetí věci nese prodávající.
7.5. Prodávající dodá opravenou věc nebo náhradní věc kupujícímu na vlastní náklady stejným nebo obdobným způsobem, jakým mu kupující dodal vadnou věc, nedohodnou-li se strany jinak. Nepřevezme-li kupující věc do šesti měsíců ode dne, kdy ji měl převzít, může prodávající věc prodat. Jde-li o věc větší hodnoty, prodávající kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí věci. Prodávající neprodleně po prodeji vyplatí kupujícímu výtěžek z prodeje věci po odečtení nákladů, které účelně vynaložil na její úschovu a prodej, uplatní-li kupující právo na podíl z výtěžku v přiměřené lhůtě uvedené prodávajícím v oznámení o zamýšleném prodeji věci. Prodávající může věci na vlastní náklady zničit, nepodařilo-li se ji předat nebo jestliže předpokládaný výtěžek z prodeje nebude postačovat ani k úhradě nákladů, které prodávající účelně vynaložil na úschovu věci, a nákladů, které by prodávající musel nutně vynaložit na její prodej.
7.6. Prodávající při odstranění vady zajistí odstranění věci a instalaci opravené věci nebo náhradní věci, jestliže výměna nebo oprava vyžaduje odstranění vadné věci, která byla nainstalována v souladu s její povahou a účelem před tím, než se vada projevila. Prodávající a kupující se mohou dohodnout, že odstranění věci a instalaci opravené nebo náhradní věci zajistí kupující na náklady a nebezpečí prodávajícího.
7.7. Při odstranění vady výměnou věci nemá prodávající právo na náhradu škody způsobenou běžným opotřebováním věci a na úplatu za běžné užívání věci před její výměnou.
7.8. Prodávající odpovídá za vady náhradní věci podle § 619 Zákona č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
7.9. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty podle § 517 ods. 1., Zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, pokud

 

a) prodávající věc neopravil ani nevyměnil,
b) prodávající věc neopravil ani nevyměnil v souladu s § 623 ods. 4 a 6 Zákona čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění,
c) prodávající odmítl odstranit vadu podle § 623 ods. 2 Zákona čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění,
d) věc má stejnou vadu navzdory opravě nebo výměně věci,
e) chyba je tak závažné povahy, že odůvodňuje okamžitou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, nebo
f) prodávající prohlásil nebo je z okolností zřejmé, že vadu neodstraní v přiměřené lhůtě nebo bez způsobení závažných obtíží pro kupujícího.

 

7.10. Sleva z kupní ceny musí být přiměřená rozdílu hodnoty prodané věci a hodnoty, kterou by věc měla, pokud by byla bez vad.
7.11. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle bodu 7.9., pokud se kupující spolupodílel na vzniku vady nebo je-li vada zanedbatelná. Důkazní břemeno, že se kupující spolupodílel na vzniku vady a že vada je zanedbatelná, nese prodávající.
7.12. Pokud se smlouva týká koupě více věcí, kupující může od něj odstoupit len ​​ve vztahu k vadné věci. Ve vztahu k ostatním věcem může odstoupit od smlouvy, jen nelze-li důvodně očekávat, že bude mít zájem ponechat si ostatní věci bez vadné věci.
7.13. Kupující po odstoupení od smlouvy nebo její části vrátí věc prodávajícímu na náklady prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění věci, která byla nainstalována v souladu s její povahou a účelem před tím, než se vada projevila. Pokud prodávající věc v přiměřené lhůtě neodstraní, může kupující zajistit odstranění a doručení věci prodávajícímu na náklady a nebezpečí prodávajícího.
7.14. Prodávající po odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení věci prodávajícímu nebo po prokázání, že kupující zaslal věc prodávajícímu, podle toho, který okamžik nastane dříve.
7.15. Prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu nebo mu vyplatí slevu z kupní ceny stejným způsobem, jaký použil kupující při zaplacení kupní ceny, pokud kupující výslovně nesouhlasí s jiným způsobem úhrady. Veškeré náklady spojené s úhradou nese prodávající.
7.16. Prodávající nemá právo na náhradu škody způsobenou běžným opotřebováním věci a na úplatu za běžné užívání věci před odstoupením od kupní smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady digitálního plnění

8.1. Obchodník odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má digitální plnění v době jeho dodání a která se projeví do dvou let od jeho dodání, pokud jde o digitální plnění, které se dodává jednorázově nebo jako soubor jednotlivých plnění.
8.2. Obchodník odstraní vadu digitálního plnění v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel vytkl vadu, bezplatně a bez způsobení závažných obtíží spotřebiteli s ohledem na povahu digitálního plnění a účel, pro který spotřebitel digitální plnění požadoval.
8.3. Obchodník může odstranění vady odmítnout, pokud odstranění není možné nebo pokud by mu způsobilo nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu, kterou by mělo digitální plnění bez vady a na závažnost vady.

IX. Odpovědnost za vady služby

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc při jejím převzetí objednatelem.

9.2. Pokud se vada projeví do uplynutí 24 měsíců ode dne, kdy si měl objednatel věc převzít, předpokládá se, že jde o vadu, kterou měla věc již v době převzetí. To neplatí, prokáže-li se opak nebo je-li tento předpoklad neslučitelný s povahou věci nebo vady.“.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou uveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.
10.2. Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na Webovém sídle Prodávající dne 01.07.2024

 

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk


MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads